Общи условия за реклама

 1. Настоящият сайт е собственост и разработка на “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД, ЕИК 200729650, наричан за краткост Издателя.
 2. Настоящите Общи условия за реклама уреждат взаимоотношенията между Издателя от една страна и Рекламодателите от друга.
 3. Рекламата в настощия сайт може да бъде под формата на:
  1. Банери
  2. Видео съдържание
  3. Текстово съдържание (text ads)
  4. Съдържание (Native Ads)
  5. Линкове
 4. Рекламодателите са длъжни да подадат своите рекламни продукти в срок от мин. 3 работен ден преди датата на публикуване.
 5. Всички рекламни банери трябва да бъдат предварително одобрени от Издателя.
 6. Ако рекламодателят иска да предостави допълнителни кодове за следене на рекламите, той е длъжен да ги подаде в срок от мин. 3 работни дни преди тяхното поставяне, както и да информира Издателя за това в срок от мин. 5 работни дни.
 7. Издателят има право да откаже публикуване на реклама, ако:
  1. не отговаря на техническите изисквания на сайта;
  2. не отговаря на моралните и етични норми;
  3. не отговаря на законовите разпоредби и уронва престижа на други марки и/или лица, има порнографски, хазартни, ксенофобско или неприемливо за Издателя и Законите на Република България съдържание;
  4. ако има некоректни линкове или се практикуват некоректни методи за събиране на информация.
  5. не предизвикат затруднения или проблеми с правилното функциониране на сайта.
 8. Издателят не носи отговорност за съдържанието и истиността на публикуваните реклами и рекламни съобщения.
 9. Отчитането на рекламните данни (импресии и кликове) става посредством рекламната система на Издателя.
 10. Издателят не се ангажира с достоверността на други системи за отчитане на данни.
 11. Статистиката се пази до три месеца след приключване на кампанията.
 12. Издателят е длъжен да реализира договорените с Рекламодателя импресии и/или кликове.
 13. Прекратяването на рекламна от страна на Рекламодателя, не го освобождава от заплащане на договорената сума за излъчване на рекламата.
 14. Рекламата се заплаща по банков път след издадена фактура или проформа фактура по следния начин:
  1. 50 % при подписване на договор или одобрение на заявка;
  2. 50 % след отчитане на кампания.
 15. Издателят има право да не стартира кампания, която не е заплатена авансово.
 16. При промени в настоящите Общи условия, Издателя е длъжен да информира рекламодателите посредством актуализирането им на сайта.