Общи условия за ползване

1. Настоящият сайт MyDigital.World, наричан за краткост в последствие Сайтът, е собственост и разработка на “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД, ЕИК 200729650, ДДС номер BG200729650, София 1407, ул. Димитър Манчев 1, офис Г.10, наричан за краткост Издателя.

2. Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Издателя от една страна и потребителите/ползвателите от друга.

3. Сайтът е информационна платформа, която предоставя на потребителите информационно съдържание (текстово, графично и визуално), разработено от екипа на Издателя, по поръчка на Издателя или от Рекламодатели и Партньори на Издателя.

4. Издателят може да добавя и маха информация от сайта, без предварително да информира Потребителите.

5. Всички коментари в сайта са собственост на техните създатели. Издателят има право да изтрие или да не допусне коментар да бъде публикуван, ако прецени, че уронва престижа на определени компании или хора, изразява неприемливо твърдение, или е с разрез с етичните и законови норми.

6. Авторските коментари и анализи в сайта са собственост на техните автори и не изразят мнението на Издателя и собственика на сайта.

7. Издателят не носи отговорност за съдържанието и достоверността на поднесата информация в сайта.

8. Издателят има право да събира лични данни на потребителите с цел подобряване на качеството на информацията посредством анализ и/или по-добро профилиране на рекламодателите в сайта.

9. Издателят събира личните данни посредством:

a. Бисквитки, за което е длъжен да информира надлежно и предварително потребителите, или чрез контактни форми, които се попълват от Потребителите с тяхното изрично знание и съгласие.

b. Регистрационни форми като Всеки потребител, който е попълнил форма, разположена в сайта, или в управаните от него социални мрежи и онлайн ресурси, дава съгласието си данните му да се ползват за маркетингови цели. С попълването на данните, Потребителят дава съгласието си, че е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта.

10. В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

11. Издателят е длъжен да даде възможност на Потребителите да отпишат своята електронна поща от листата адресати, до които се изпращат целеви съобщения.

12. Издателят е длъжен да пази и съхранява стриктно данните на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

13. Всеки потребител в сайта има право да откаже, даването на собствените си данни за маркетингови цели, като целта не приеме ползването на Бисквитки или Не направи регистрация в онлайн формуляри. Потребител, който не е съгласен да данните му да бъдат ползвани, следва да се откаже от достъп до интерфейса на сайта, социалните мрежи на Издателя и останалите електронни ресурси.

14. Комуникацията между страните се осъществява на Български език, като за съдържание, което е разработено на английски език, е допустима комуникация и на английски.

15. Всички текстове публикувани в сайта са собственост на “Диджитал Маркетинг Груп“ ЕООД или съответните рекламодатели и са под закрила на „Закона за авторското право и сродните му права“.

16. Снимките и видеата, които са използвани в сайта, са или собственост на “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД, или на съответните рекламодатели/партньори на сайта, или се разпространяват с лиценз, който позволява свободното им ползване.

17. Съдържанието, включително текстове, снимки и видео не могат да бъдат използвани и копирани без изричното писмено разрешение на „Диджитал Маркетинг Груп“ ЕООД, включително с цел агрегиране на съдържанието и сходни услуги.

18. Ползвателят се задължава да не използва самостоятелно оборудването за достъп до сайта и неговото управление.

19. Издателят има право временно да ограничи достъпа до Сайта по своя преценка, без да е длъжен да информира предварително потребителя.

20. Надзорни органи относно настоящите общи условия са:

a. Комисия за защита на личните данни.
b. Комисия за защита на потребителите.

21. Издателят има право да прави промени в настоящите общи условия, без да е длъжен да информира потребителя. Новите общи условия влизат в сила от датата и часа на качването им в сайта.

22. При нарушение на настоящите Общи условия Издателят има право да прекрати едностранно и без предизвестие предоставянето на услугата.

23. Евентуалната недействителност на някоя точка от настоящите Общи условия не води до недействителност на целия договор.

24. За неуредени условия по настоящия договор се прилагат законите на Република България.

25. Всички спорове по настоящия договор ще могат да бъдат разрешавани чрез Медиация или съответния Компетентен съд.

26. Настоящите общи условия влизат в сила от датата на публикуването им.